Register

Home / Register

Choose account type!

  1. Administratorem Państwa danych jest Małgorzata Franke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MotoFocus Małgorzata Franke wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, posługująca się numerami NIP: 5251049153, REGON: 011752326 oraz adresem e-mail: ado@motofocus.pl

  2. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (regulamin serwisu www.motokadry.pl) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Bez tych danych utworzenie konta użytkownika nie jest możliwe.

  3. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez ADO oraz podmioty przetwarzające te dane na podstawie umów powierzenia. Odbiorcami danych, zgodnie z warunkami umowy (regulaminu serwisu), będą również Klienci, tj. pracodawcy poszukujący nowych pracowników.

  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Podanie danych jest konieczne do realizacji celu, wskazanego w pkt. 2.

  6. Cofnięcie zgody jest możliwe przez kontakt pod adresem mailowym ado@motofocus.pl lub przez usunięcie konta użytkownika.

  7. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych. Jest to konieczne do realizacji warunków umowy (regulaminu serwisu), w szczególności do właściwego dopasowania Państwa profilu zawodowego do dostępnych ofert pracy.

  8. Dane osobowe zostaną usunięte po usunięciu przez Państwa konta użytkownika lub rozwiązaniu przez jedną ze stron umowy, chyba że dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne ze względu na obowiązujące prawo.

You have a question

Contact us and one of our consultants will contact you soon!